.

مدارک تحصیلی دانش آموزانی که در پایه ها و دوره های تحصیلی مختلف در مدارس و کالج های خارجی تحصیل می کنند ، برای ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس ایرانی و بین المللی داخل و خارج از کشور نیاز به تطبیق و ارزشیابی دارند.

گروه آموزشی و تحصیلی مهر خرد در جهت انجام فرآیند ثبت نام ، ادامه تحصیل ، تطبیق و ارزشیابی و همچنین تایید مدارک تحصیلی دانش آموزان در سامانه میخک می تواند کلیه این امور را از ابتدا تا انتها به انجام رساند.

فرم درخواست خدمت

"*" indicates required fields

YYYY slash MM slash DD